yenidoğu okulları> kurumsal> yetev vakfı

YETEV VAKFI

Bireysel ve toplumsal değişim ve yeniliklerin daha önce hiç yaşanmadığı kadar hızlandığı bir çağdayız. Bu hızlı değişim daha önce var olmayan birçok problemi doğurduğu gibi, önceki problemlerin de derinleşmesine yol açmaktadır.

Dünya nüfusunun hızla artmasının yanında, bir yandan dünya nimetlerinin paylaşımında adalet ve merhametten her geçen gün daha da uzaklaşıldığını görüyor, bir yandan da çevre sorunlarının ağır sonuçlarıyla yüzleşmek zorunda kalıyoruz. Teknolojinin, insanlığa verdiği faydanın yanında pek çok zararı da beraberinde getirdiği artık daha net görülüyor. Dünya genelinde yaşanan tüketim çılgınlığı, dünyanın geleceğini çoktan tehlikeli boyutlara taşımış durumdadır. Tüm bu etkenler, bütün insanlığın yanında, bizim ait olduğumuz kültürel coğrafyayı da derinden etkilemekte, bu coğrafyada kök salmış değerleri hızla aşındırmaktadır. Bu aşınmanın doğuracağı insan ve toplum yapısına dair kaygılar ise geleceğe dair umutları her geçen gün daha fazla gölgeliyor.

Tam da bu noktada, ülkemizin ve dünyanın gidişatına “insana yakışan” bir yön verme çabasının ve değerlerin aşınmasını önleme yolundaki gayretlerin önemi, kıymeti daha da artmaktadır. Bu nedenle, tüm dünyada eğitim süreçlerinin bu farkındalık ve ciddiyetle, iyi düşünülmüş bir yol haritasıyla yeniden inşa edilmesi, önümüzde duran en büyük ve acil ihtiyaçtır denebilir.

Yeni Türkiye Eğitim Vakfı (YETEV) bu farkındalıkla ve böyle bir eğitim anlayışının hayata geçirilmesi niyetiyle, devletin bu alandaki kamusal yükünü azaltarak yeni bir yol açmak gayesiyle kurulmuştur.

Bu misyonu gerçekleştirmek üzere, YETEV aşağıdaki başlıklarda hizmet üretmeyi amaçlamaktadır:

1. Her kademe ve türdeki eğitim kurumunda, toplum ve kişilerin ekonomik, sosyal ve kültürel ihtiyaçlarını karşılayacak nitelik ve niceliğe ulaşması için gereken alt yapıyı oluşturmak, bu kapsamda maddi ve manevi katkıda bulunmak. 

2.İnsanın duygu-zihin-beden-ruh bütünlüğü içinde gelişmesini hedefleyen bütünsel eğitim ve öğretim modellerinin hayata geçirilmesi için gereken

a. Özgün eğitim sistemlerini ve bu sistem doğrultusunda uygun programları geliştirmek ve sürekli güncellemek;

b. Programların uygulamaya geçirilmesini sağlayacak ya da etkinliğini artıracak her türlü eğitim-öğretim içeriklerini, materyallerini, yazılım ya da uygulamalarını geliştirmek ve güncellemek;

c. Eğitimin paydaşı olan “öğretmen, idareci, veli/aile” topluluklarını nitel ve nicel olarak geliştirmek amacıyla kısa ya da uzun dönemli eğitim programları planlamak ve uygulanmasını sağlamak; yine bu kapsamda eğitime katkıda bulunacak panel, sempozyum, sohbet, seminer, konferans vb. etkinlikler organize etmek;

d. Geliştirilen eğitim sistem, program ve içeriklerinin öğrenciyle buluşacağı eğitim-öğretim mekanlarını ve ortamlarını hazırlamak ve amaca uygun bir şekilde işletmek.

3. Yetenekli ve azimli, ancak maddi açıdan desteğe ihtiyaç duyan öğrencilerin çeşitli kademelerde yurt içi ve yurt dışı öğrenimlerini tamamlamalarına ve ulusal/uluslararası düzeyde ilim, sanat ve spor alanında üstün başarıları bulunan öğrencilerin ihtisas, staj vb. çalışmalarını sürdürebilmelerine yardımcı olmak üzere burs ve diğer şekillerde destek sağlamak.

4. Eğitimin gelişmesine, ülke gençlerinin daha iyi yetişmesine hizmet edecek diğer programlar, yarışmalar organize etmek, basılı, dijital, görsel-işitsel her türlü medya ürünü hazırlamak, dağıtmak, etkinlikleri duyurmak.

5. Her alanda eğitimin gelişmesi için diğer ulusal ve uluslararası kurumlarla, sivil toplum kuruluşlarıyla işbirliğini geliştirmek, ortak çalışmalar yürütmek.

YETEV, yurt içinden ve yurt dışından her türlü yardımı bünyesine katarak, bu amaçlarını gerçekleştirmeyi hedeflemektedir. Yenidoğu Eğitim Kurumları bir YETEV kuruluşudur ve özgün eğitim programları, özgün içerik ve materyalleri, yenilikçi eğitim yaklaşımı ve bir eğitim sistemi oluşturma yolundaki çalışmalarıyla vakfın amaçlarını gerçekleştirme sürecinde önemli bir adımı teşkil etmektedir.