yenidoğu okulları> eğitim> eğitim felsefesi> bütünsel eğitim sistemi (bes)

BÜTÜNSEL EĞİTİM SİSTEMİ (BES)

Eğitimin adeta bir tüketim ürünü gibi pazarlandığı özel eğitim kurumları sektöründe, Yenidoğu Okulları olarak ‘Bütünsel Eğitim Sistemi’mizin gereği insan odaklı bakış açısıyla öncü bir kuruluş olma amacını taşıyoruz. Eğitim alanındaki kurumsal yapılanmamızı, bu bakış açısı çerçevesinde gerçekleştiriyoruz

Bu bilinçten hareketle; beklentilerin, arzuların, hırsların, projelerin savurduğu öğrenciyi odağa çekerek, tüm eğitim süreçlerini öğrencilerimiz adına kontrol ettiğimiz kültürü oluşturuyoruz.

Sırasıyla İNSAN, TOPLUM ve BİLGİ’yi geliştirmeyi amaçlayan felsefesiyle, eğitim süreçlerindeki tüm bileşenlere yönelik modeller oluşturup bu modelleri hayata geçirecek kurumsal yapılanmalar kuran bir sistem sunuyoruz.

Yenidoğu Eğitim Kurumlarında, Bütünsel Eğitim Sistemi (BES) iki ayrı boyutta değerlendirilmektedir. İlk olarak, eğitim yaklaşım ve felsefesine temel teşkil eden bütünsel bakış, ikincisi ise eğitimin kurumsal iş bölümü ve yapılanmasıyla ilgili bütünselliktir.

1) Eğitim Yaklaşım ve Felsefesi Açısından Bütünsel Eğitim Sistemi (BES)

Yenidoğu Okulları’nda öğrenci anlamlı bir bütündür. Öğrencinin yalnızca bilişsel yanları değil duyuşsal ve devinişsel yanlarının da orantılı olarak gelişmesi için çalışmalar yapılır

Bütünsellik kavramı ile ruh-beden-zihin bütünlüğü, insan-toplum bütünlüğü, okul-aile bütünlüğü, dünya-ahiret bütünlüğü, inanç-davranış bütünlüğü… gibi pek çok bütünlükten söz edilmektedir. BES ile bu bütünlüklerin tümünü dikkate almak ve eğitim kurgusunun tamamını buna göre hazırlamak amaçlanır.

Bütünsel Eğitim Sisteminin Yenidoğu’ya ve öğrenciye sunduğu avantajlar:

  • Öğrenci başka ortamlarda genel olarak sadece akademik başarısı ve sınav puanlarına göre değerlendirilirken, Yenidoğu Okulları’nda “önce insan” olduğu gerçeğinden yola çıkılır. Ona karşı öncelikle “saygılı, sevecen, anlayışlı, empatik” davranış, okullarımızın birincil şartıdır. Bunun bilinmesi ve böyle davranılması, öğrencide pozitif bir özgüven ve özsaygı geliştirecek, edinilmiş bir olumsuz tavrı varsa öğrenci buna mahkûm olmadığını fark ederek kendini değiştirmeye çalışacaktır. Yaşının küçük ya da büyük olması önemli değildir. Öğrenci içinde -henüz kendisi farkında olmasa da- kâinatın bütün anlamsal/manevi özünü taşımaktadır. Tıpkı bir meyve çekirdeğinin koca bir ağacı farklı bir formatta içinde taşıması gibi, her çocuğun içinde bir ilim insanı, bir lider, bir anne ya da bir baba gizlidir. Bu hususta, Yenidoğu Okulları’nda Şeyh Galib’in şu dizelerini ilke edinilmektedir.

Hoşça bak zatına ki(m), zübde-i âlemsin sen / Merdüm-i dîde-i ekvân olan “âdem”sin sen.

(Kendi varlığının özüne, iyi bak (ve gör ki) sen âlemin çekirdeğisin, tohumusun. Çünkü sen, tüm varlık âlemlerinin gözündeki küçük gözbebeği olan “insansın/âdemsin”. (Varlığın o küçük gözbebeğinden görülmesi gibi, kainatı bilinciyle görüp anlayacak, sorgulayıp hakikati arayacak gözbebeği de sensin.)

  • İnsanlar farklı fıtrat ve yeteneklerle yaratılırlar. Büyüklerin görevi, kendi heves ve hesaplarını çocuk üzerinde gerçekleştirmeye çalışmak değil, onun bu dünyaya hangi eğilimlerle gönderildiğini, hangi yeteneklerinin öne çıktığını keşfetmek ve buna göre bir gelişim rotası belirlemeye çalışmaktır. (“Balıkları uçmaya, kuşları koşmaya” zorlamamak metaforunu bir düşünün.) Bunun içinse, başarıyı sadece bilişsel/akademik verilere ve okula endekslemeyen, onun gerçekte “kim/nasıl birisi” olduğuna odaklanarak onu bütünsel değerlendiren bir yaklaşım gerekir.
  • Salt bilişsel becerilere odaklanmamak, öğrencinin “değerler” ile donanabilmesi için Yenidoğu Okulları olarak üstümüze düşeni yerine getirme konusunda da bize yardımcı olur. Bu sayede, değerleri zorla değil, gerçekten benimsemiş ve içselleştirmiş, tutarlı öğrenciler yetiştirmemize imkân sağlar.
  • Öğrenciye bütünsel bakmak “resmin bir kısmına odaklanıp da onu resmin tamamı zannetmemektir; tersine, resmin bütününü görmeye çalışmaktır”. Bunun başarılması da -tanım gereği- öğrencinin tüm potansiyellerini en aktif şekilde açığa çıkarmasını sonuç verecektir.

2)Kurumsal İş Bölümü ve Yapılanma Açısından Bütünsel Eğitim Sistemi (BES)

Yenidoğu Bütünsel Eğitim Sistemi çerçevesinde oluşturduğumuz kurumsal yapılanmalar:

  • Program Geliştirme Birimi ile hedeflediğimiz misyon ve vizyon doğrultusunda eğitim ve öğretim yapmamızı sağlayacak özgün öğretim programları ve materyal içerikleri geliştiriyoruz.
  • Öğretim Materyalleri ve Teknolojileri Birimi ile programlarımızla tutarlı ve uygulamadaki etkinliği artırıp destekleyecek eğitim öğretim materyalleri geliştirip üretiyoruz.
  • Yenidoğu Akademi ile programlarımızı en iyi şekilde öğretmek için öğretmenlerimizin donanımımızı artırıyor, eğitim felsefemizi ve kültürümüzü öğrencilerimize en iyi şekilde aktarmak için eğitimcilerimizi sürekli geliştiriyoruz.
  • Yenidoğu Okulları ile; tüm eğitim sistemi için oluşturduğumuz bu çalışmaları, ilk, orta ve lise düzeyindeki kendi okullarımızda da pratiğe dökerek eğitim felsefemize göre geliştirdiğimiz eğitim program ve materyallerini, yine aynı çatı altında yetişmiş öğretmenlerimiz aracılığıyla öğrencilere aktarıyoruz.