YENİDOĞU OKULLARI>GİZLİLİK SÖZLEŞMESİ

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI HAKKINDA AYDINLATMA VE BİLGİLENDİRME METNİ

Kişisel Verilen Korunması

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ("KVKK") uyarınca, gerçek bir kişinin kimliğini belirli ya da belirlenebilir bir hale getirmeye yarayan her türlü bilgi kişisel veri kapsamındadır.

Siz velilerimizin, öğrencilerimizin ve öğrenci adaylarımızın kişisel verileri öğrencilerimizin okulumuza kayıt işlemlerinin yapılması, akademik geçmişlerinin kayıt altına alınması ve eğitim hizmetlerinin yürütülmesi ve ilgili mevzuattan doğan yükümlülüklerin yerine getirilmesi amaçlarıyla Yenidoğu Eğitim Kurumları A.Ş. ve Yenidoğu Eğitim Kurumları A.Ş.'ye bağlı Yeni Doğu Okulları tarafından işlenmektedir. Aydınlatma ve Bilgilendirme Metnimiz, kişisel verilerinizin işlenmesi, kişisel verilerinizin kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlemlerimize yönelik olarak KVKK kapsamında size tanınan haklara ilişkin olarak sizleri bilgilendirmek istiyoruz.

1.Kişisel Verilerin Toplanmasına İlişkin Yöntemler

Yenidoğu Eğitim Kurumları A.Ş. internet sitesi, mobil uygulamalar, santral, Yenidoğu Okulları kapsamındaki ticari alanlar, sosyal medya mecraları, doğrudan veya yetkilendirilmiş iletişim kanalları ve fiziki kanallar gibi farklı kanallarda icra edilen hizmet süreçlerindeki yöntemlerle; bu kanalları kullanarak sizlere kaliteli hizmetlerimizi sunmak ve bu çerçevede iş ve ticari faaliyetlerimizi yürütmek noktasında uygulama imkanı bulan ilgili mevzuat, sözleşme, talep, ticari teamül ve dürüstlük kurallarına dayalı olarak ortaya çıkan ve icra edilen hukuki sebepler çerçevesin de açık rızaya bağlı sözlü, yazılı ya da elektronik yöntemlerle kişisel verileriniz, özel nitelikli kişisel veriler de dahil olmak üzere toplanmaktadır.

Bu kapsamda kişisel verileriniz, Yenidoğu Eğitim Kurumları A.Ş. veya Yenidoğu Eğitim Kurumları A.Ş.'ye bağlı Yenidoğu Okulları adına veri işleyen gerçek ya da tüzel kişiler tarafından, sayılanlarla sınırlı olmamak üzere, yazılı veya elektronik olarak, aşağıda belirtilen yöntemlerle toplanabilir;

 • Elektronik ya da fiziki olarak doldurduğunuz üyelik/başvuru formları,
 • İnternet sitelerimize üyelik veya giriş sırasında üye girişi yapmanızı sağlayan sosyal ağlar,
 • İnternet sitelerimiz veya üçüncü kişilere ait internet sitelerinde yer alan, bizimle iletişime geçmek üzere doldurduğunuz iletişim formları,
 • Çevirim içi alışveriş uygulamaları, sizi tanımak için kullanılan çerezler (cookies), mobil uygulamalarımız,
 • Şirketimiz ile imzalamış olduğunuz muhtelif sözleşmeler ile Şirketimize göndermiş olduğunuz elektronik postalar, faks ve mektuplar,
 • Şirketimiz adına veri işleyen yahut üyelik programı sürecinin herhangi bir safhasında şirketimize destek veren üçüncü kişi firma(lar),
 • Çalışanlarımız, müşteri hizmetleri kanallarımız,
 • Sosyal medya kanalları, Google vb. arama motorlarının kullanımı,
 • Üyelik sözleşmeleri ve sair diğer sözleşmeler, kampanyalar, başvurular, formlar, teklifler,
 • Yenidoğu Eğitim Kurumları A.Ş. ve Yenidoğu Okulları kapsamında diğer kayıtlar,

2. Kişisel Verilerin İşleme Amacı ve Hukuki Dayanağı

Yenidoğu Eğitim Kurumları A.Ş. tarafından Veri Sorumlusu sıfatı ile Yenidoğu Okulları kapsamında; internet sitesi, mobil uygulamalar, santral, okullarımız kapsamındaki ticari alanlar, sosyal medya mecraları, doğrudan veya yetkilendirilmiş iletişim kanalları ve fiziki kanallar gibi farklı kanallarda icra edilen hizmet süreçlerindeki yöntemlerle; bu kanalları kullanarak sizlere kaliteli hizmetlerimizi sunmak ve bu çerçevede iş ve ticari faaliyetlerimizi yürütmek noktasında uygulama imkanı bulan ilgili mevzuat, sözleşme, talep, ticari teamül ve dürüstlük kurallarına dayalı olarak ortaya çıkan ve icra edilen hukuki sebepler çerçevesin de açık rızaya bağlı sözlü, yazılı ya da elektronik yöntemlerle velilerimizin, öğrencilerimizin ve öğrenci adaylarımızın kişisel verilerini, özel nitelikli kişisel veriler de dahil olmak üzere okulumuza kayıt işlemlerinin yapılması, akademik geçmişlerin kayıt altına alınması, eğitim hizmetlerinin sürdürülmesi ve ilgili mevzuattan doğan yükümlülüklerin yerine getirilmesi amaçlarıyla ile doğrudan ilgili olarak zorunlu olması sebebiyle ve güvenlikten kaynaklanan meşru menfaate dayanılarak açık rızanıza ihtiyaç olmaksızın 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'nun ("KVKK") 5/2 (a), (c),(ç) ve (f) hükümlerine dayanılarak kaydedilebilir, saklanabilir, depolanabilir, değiştirilebilir, güncellenebilir, periyodik olarak kontrol edilebilir, yeniden düzenlenebilir, sınıflandırılabilir, işlendikleri amaç için gerekli olan ya da ilgili kanunda öngörülen süre kadar muhafaza edilebilir, kanuni ya da hizmete bağlı fiili gereklilikler halinde Yenidoğu Eğitim Kurumları A.Ş.'in birlikte çalıştığı özel-tüzel kişilerle, grup şirketleri veya işbirliği yaptığı şirketlerle ya da kanunen yükümlü olduğu kamu kurum ve kuruluşlarıyla ve/veya Türkiye'de veya yurt dışında mukim olan ilgili 3. kişi gerçek kişi/tüzel kişilerle paylaşılabilir/devredilebilir, kanuni ya da hizmete bağlı fiili gereklilikler halinde yurtdışına aktarılabilir.

Yenidoğu Eğitim Kurumları A.Ş. öğrencilerinin ve velilerinin hizmetlerimizden faydalanabilmesi, onayınız halinde ticari ve pazarlama stratejilerimizi belirlemek, geliştirmek amacı ile kampanyalarımız hakkında sizleri bilgilendirmek, öneri ve şikayetlerinizi kayıt altına alabilmek, sizleri daha iyi tanıyarak ihtiyaçlarınız doğrultusunda hizmet vermek, satış, pazarlama, reklam ve tanıtım faaliyetlerimizin yürütülmesinde öncülük etmeniz, satış ve pazarlama faaliyetleri için yapılacak analizler ve profilleme çalışmalarını yapabilmemiz, sizlere daha iyi hizmet standartları oluşturabilmek, Yenidoğu Eğitim Kurumları A.Ş. ticari ve iş stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması gibi amaçlarla ve her halükarda 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve ilgili mevzuata uygun olarak kişisel verilerinizi işleyebileceğimizi bilginize sunarız.

İŞLENEN KİŞİSEL/ÖZEL NİTELİKLİ KİŞİSEL VERİLER VE AMAÇLARI

Kişisel Veri / Özel Nitelikli Veri

Amaçlar

1. Öğrenci Adayı Kimlik Bilgileri (Ad, soyad, TC Kimlik No, kimlik  fotokopisi, fotoğraf)
İletişim Bilgileri ( e-posta adresi, adres ve telefon bilgileri)
Veli Kimlik Bilgileri (Ad, soyad, TC Kimlik No, kimlik fotokopisi)
İletişim Bilgileri ( e-posta adresi, adres ve telefon bilgileri)

Ön kayıt işlemlerinin yapılması amacıyla işlenmektedir.
İşleme KVKK 5/2 (a), (c) dayanmaktadır.

2. Veli Kimlik Bilgileri (Ad, soyad)
Mali bilgileri (kredi kartı, çek ve fatura bilgileri)
İletişim Bilgileri ( e-posta adresi, adres ve telefon bilgileri)

Kimlik bilgileri, eğitim mevzuatı gereği, düzenleyici ve denetleyici kurumlarla, resmi mercilerin talep ve denetimleri doğrultusunda gerekli bilgilerin temini,
Mali bilgiler, eğitim bedeli ve masraflarının ödenmesi, faturanın düzenlenmesi, ödemenin teyidi, kredi notu kontrolü, Findeks Raporu temini ve kredi raporlaması işlemlerini gerçekleştirme,
İletişim bilgileri, sizlerle iletişim kurabilmek amaçlarıyla işlenmektedir
İşleme KVKK 5/2 (a), (c) ve (ç)ye dayanmaktadır.

3. Öğrenci Kimlik Bilgileri (Ad, soyad, fotoğraf)
Öğrenci sağlık belgesi
İletişim Bilgileri ( e-posta adresi, adres ve telefon bilgileri)

Kayıt işlemlerinin yapılması, okulda düzenlenen sınavlara katılım belgesi oluşturulması, öğrencinin akademik geçmişinin ulaşılır ve kayıt altında olması, eğitim hizmetlerinin verilebilmesi ve mevzuattan doğan yükümlülüklerin yerine getirilmesi amaçlarıyla ile doğrudan ilgili olarak zorunlu olması sebebiyle işlenmektedir.
İşleme KVKK 5/2 (a), (c) ve (ç)ye dayanmaktadır.

4. Veli Kimlik Bilgileri (Ad, soyad)
İletişim Bilgileri ( e-posta adresi, adres ve telefon bilgileri)

Hizmetlerin kişiselleştirilmesi ve Yenidoğu Eğitim Kurumları A.Ş.’de sunulan eğitim hizmetlerine ilişkin bilgi verilmesi ve pazarlama, pazar araştırması, satış verilerinin izlenmesi veri doğrulaması ve sizinle iletişim kurma amacıyla kullanılmak üzere açık onayınıza dayanılarak işlenmektedir.
Söz konusu işleme Pazarlama Birimi tarafından gerçekleştirilmektedir.
İşleme KVKK 5/1 e dayanmaktadır.

5. IP Adresi

Yenidoğu Eğitim Kurumları A.Ş.. web sitesi yoluyla alınan onay ve izinlerin kaynağının belirlenebilmesi amacıyla işlenmektedir.

6. Kurum binası içinde ve dışında video görüntüleriniz

İlgili mevzuattan kaynaklanan güvenlik tedbirleri çerçevesinde kurumun ve öğrencilerin güvenliğini temin amacıyla güvenlik birimi tarafından işlenmektedir.
İşleme KVKK 5/2 (a) ve (f)ye dayanmaktadır

3. Kişisel Veri Sahibinin Hakları

KVKK'nın 11. maddesi kapsamında dilediğiniz zaman Veri Sorumlusu olan Yenidoğu Eğitim Kurumları A.Ş.'ye başvurarak aşağıda belirtilen haklarınızı kullanabilirsiniz. Buna göre kişisel verisi işlenen velilerimiz ve öğrencilerimiz,

 • Yenidoğu Eğitim Kurumları A.Ş.'nin kendilerine ilişkin kişisel verileri işleyip işlemediğini ve hangi kişisel verileri işlediğini öğrenme,
 • İşleme faaliyetinin amaçlarına ilişkin bilgi alma,
 • Yenidoğu Eğitim Kurumları A.Ş.'nin yurt içinde veya yurt dışında kişisel verileri aktardığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bu verilerin amaca uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
 • Kişisel verilerinin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, kişisel verilerindeki hataların düzeltilmesini ve eğer aktarım yapılmışsa ilgili üçüncü kişiden bu düzeltmenin istenmesini talep etme,
 • Kişisel verilerin düzeltilmesi, silinmesi ya da yok edilmesi talebi halinde; yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme ve
 • Kişisel verilerinin birer kopyasını alma.
 • Açık rızaya dayalı işleme halinde her zaman, KVKK ile öngörülen hukuka uygunluk sebeplerine dayanılarak, işlenme halinde işlenmesini gerektiren sebepler ortadan kalktığı takdirde KVKK nın 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde bu verilerin silinmesini, yok edilmesini ya da anonim hale getirilmesini isteme, eğer aktarım yapılmışsa bu talebin aktarılan üçüncü kişiye iletilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin neticesinde kişi ile ilintili olumsuz bir sonuç çıkmasına itiraz etme, ve
 • Kanun'a aykırı veri işleme nedeniyle zararının ortaya çıkması halinde zararını yasalar çerçevesinde talep etme haklarına sahiptirler.

Görüş ve sorularınızla ilgili bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Veri Sorumlusu : Yenidoğu Eğitim Kurumları A.Ş.
Mersis No : 0948045481000014
Web Sitesi : http://yenidoguokullari.com
E-mail adresi : bilgi@yenidoguokullari.com
Posta Adresi : Nasuh Akar Mah. Ziyabey Cad. 1407. Sok. No: 4 06520 Balgat-Çankaya/ Ankara
Telefon. : 4448200

BİZE
ULAŞIN